Merry Monarch

n. 22.05.1943

International Ch., USA Ch.

Madherf's El Chico Dorian von Marienhof Xerxes v. Dom Sigurd von Dom
Dudel v. Pfarrhaus
Saxonia's Andl Check v. Hunnenstein
Yvinne v. Marienhof
Madherf's Miss Eva Kurass von den Blütenau Lustig von Dom
Cora v. Blütenau
Kitti v. Uhlandshoehe Lustig von Dom
Betti v. Schüsselburg
Jem of Season Utz v. Dom Zorn von Dom Sigurd von Dom
Dudel v. Pfarrhaus
Esta v.d. Wurm Sigurd von Dom
Uni v.d. Wurm
Mazelaine Xidi Sigurd von Dom Iwein v. Dom
Belinda Hassia
Nocturne of Mazelaine Dorian von Marienhof
Mazelaine's Dagmar